Wonen

binnen Babylon

Onze visie voor het wonen:

De Vereniging Woon-en werkgemeenschap Babylon (WWB) beoogt om een levendige woon- en werkgemeenschap te creëren waar mensen met elkaar kunnen wonen op basis van gedeelde interesses en de kernwaarden duurzaamheid, bewustzijnsontwikkeling, aandacht en zorg voor elkaar, en (zelf)voorzienend zijn. De taken van de Vereniging zijn: kernwaarden en missie bewaken, meedenken over de visie en het aannamebeleid van bewoners van de woon- en werkgemeenschap uitvoeren.

Babylon zal zelf gaan zorgen voor het werven van bewoners en de toewijzing van woningen. Dit zal gebeuren op basis van de mate waarin mensen passen bij de idealen en kernwaarden van het project, het bereiken van een gebalanceerde samenstelling van de groep en getoonde betrokkenheid.

Passend bij onze wens om een participatiewijk te creëren willen we graag zo veel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid dragen voor ons project. Om dit te realiseren werken we samen met de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). We willen daarom graag dat de WBVG namens ons het beheer van de 40 sociale huurwoningen op zich neemt, waarbij de Vereniging o.a. zorgt voor besluitvorming, onderhoud van gebouwen en terrein, werving en selectie van nieuwe bewoners en mensen mede informeren over Babylon en mogelijkheden tot vrijwilligerswerk.

Woonwensen:
We willen graag een breed scala aan woningen en voorzieningen laten realiseren in samenspraak met onze partners Oosterpoort en Klokbouw. We willen graag een combinatie van sociale huur en betaalbare koop; 40 woningen in de sociale huur en 20 koopwoningen. We denken hierbij aan appartementen in het oude verzorgingstehuis. De koopwoningen zouden in de noordoosthoek kunnen komen met een markant gebouw op de hoek voor bijvoorbeeld de woongroep voor jongeren met een beperking, die graag deel willen uitmaken van Babylon.

 • Een woon- en werkgemeenschap met diversiteit
 • Inspiratiebron: ‘De hangende tuinen van Babylon’;
 • In totaal 60 huishoudens;
 • Duurzame bouw, energieneutraal, biologisch-dynamisch;
 • Behoud van alle bestaande (oude) bomen, autoluw

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Het streven is om onze panden en ons warm water te verwarmen zonder gas en met zonne- en windenergie. Het opwaarderen van de gebouwen tot energielabel A is daarbij de eerste stap. Dit maakt het mogelijk om lage temperatuurverwarming in te zetten. Hoe het water daarvoor verwarmd gaat worden is een technische vraag en deze zal verder moeten worden onderzocht. Te denken valt aan een warmtepomp, zonnecollectoren, een ventilatiewarmtepomp en/of vergisting van zwart afvalwater. De door ons gebruikte energie bestaat zo veel mogelijk uit zonne- en windenergie, ter plaatse opgewekt of in ieder geval in Nederland.

Om verder recht te doen aan de naam Vijverhof zouden we graag zien dat er ter plekke water wordt gefilterd met behulp van helofytenfilters. Dit water kan worden gebruikt voor het spoelen van toiletten, wassen en het besproeien van de tuin.

We willen de Vijverhof graag autoluw houden met parkeerplaatsen waar mogelijk aan de rand van het terrein of onder de grond.

Bij de nieuwbouw willen we zo veel mogelijk zongericht bouwen met gebouwen die gericht zijn op het zuiden.

We willen graag dat de groene ruimte wordt ingericht als een verlenging van het bos met voornamelijk fruit- en notenbomen, en moestuinen (dit valt onder onze waarde zelfvoorzienendheid) . Hiermee willen we zorgen voor een duurzame productie van voedsel op het terrein en groene ruimte creëren die aantrekkelijk is en intiem.

Om verder invulling te geven aan onze idealen ten aanzien van duurzaamheid willen we graag Daan Bruggink van architectenbureau Orga vragen om onze gebouwen te ontwerpen. Orga Architecten geldt als één de meest duurzame architectenbureaus van Nederland en is onder andere gespecialiseerd in het gebruik van natuurlijke (biobased) materialen.

We willen graag ruimte creëren voor gemeenschap in de vorm van de onderstaande DAEB en niet-DAEB voorzieningen. DAEB zijn de gezamenlijke ruimtes, exclusief behorende bij het woongedeelte van Babylon. Niet-DAEB voorzieningen zijn publieke voorzieningen voor Babylon en daarbuiten, zoals het restaurant en de school. DAEB gezamenlijke ruimtes zijn een gemeenschappelijke huiskamer, wasverblijf, atelier/creatieve ruimte, stiltecentrum, vergaderruimte, gastenkamers (dit naast opslagplaatsen en fietsenstallingen).

40

sociale huurwoningen

binnen Babylon
20

Koopwoningen

Huidige voortgang van het project

(augustus 2021)

Op dit moment is het nog steeds mogelijk om lid te worden! Babylon is een project in ontwikkeling, dus op dit moment is er nog geen woonruimte beschikbaar.

Ook al zijn we al jaren bezig, het terrein is pas in juni vorig jaar verkocht aan de projectontwikkelaar met wie wij al jaren contact hebben. Het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden in de komende maanden, er zijn veel partijen bij betrokken. Het terrein is in de laatste jaren van de gemeente Nijmegen naar gemeente Berg en Dal overgegaan. De projectontwikkelaar gaat ervan uit dat de sociale huurwoningen in de dan gestripte en duurzaam gerenoveerde flat over ca 1,5 jaar klaar kunnen zijn. Over het aantal sociale huurwoningen is nog geen consensus bereikt. Ook worden er koopwoningen gebouwd.

Wel zijn we al jaren (en nog steeds) actief met diverse voorzieningen in het bestaande gebouw en zijn we begonnen met de gemeenschapsopbouw. Op het terrein wonen ook al leden in de (voormalige zorg)bungalows die op den duur afgebroken worden en in de twee andere flats die ook op het terrein staan en eigendom zijn van woningcoöperaties.

Deze informatie wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Toelatingsprocedure

Voor nieuwe aspirant bewoners van de in opbouw zijnde Woon- en Werkgemeenschap Babylon (WWB), voorjaar 2020

Aspirant bewoners van de WWB:

 1. Onderschrijven de missie en visie van de WWB (een buurtgemeenschap van 60 huishoudens, die met en voor elkaar willen gaan wonen en werken, gebaseerd op de kernwaarden duurzaamheid, bewustwording, aandacht en zorg voor elkaar en (zelf)voorzienend zijn;
 2. Zijn lid van de Vereniging Woon en werk gemeenschap Babylon (WWB).
  De statuten van de vereniging zijn HIER te vinden (klik hier).
 3. Zijn bereid actief deel te nemen aan de opbouw en de instandhouding van de gemeenschap, onder meer door het deelnemen aan werkgroepen, het doen van vrijwilligerswerk bij de huidige al aanwezige collectieve voorzieningen, het downloaden en lezen van de CLIPS-guide ( https://clips.gen-europe.org/wp-content/uploads/2017/10/CLIPS-Guide_NL.pdf ), een gids die op grond van vele jaren ervaring is opgesteld door Ecodorpen Nederland, die als leidraad gebruikt kan worden voor de gemeenschapsvorming en/of andere manieren van actief bijdrage leveren.
  De werkgroepen zijn momenteel: kernwaarden-gemeenschapsvorming; communicatie (intern en extern); activiteiten; technisch/onderhoud; groen; kopers en ledenadministratie/secretariaat.
 4. Belangstellenden voor het aspirant-bewonerschap kunnen zich melden via info@woonwerkbabylon.nl en krijgen dan wat eerste informatie met een verzoek om een mail te sturen met motivatie en wat persoonlijke informatie.
  Dan volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met bijgevoegd extra informatie (projectplan, kernwaarden enquête, organisatieschema, werkgroepen overzicht, een link naar de Clipsguide). Wanneer bij het kennismakingsgesprek van beide kanten blijkt dat er aansluiting is bij de missie en visie van WWB kan een toegezonden intakeformulier worden ingevuld en via info@woonwerkbabylon.nl worden geretourneerd. Na betaling van de contributie (€ 60,- per jaar/ €5,- per maand per volwassen persoon per huishouding, over te maken op NL34 TRIO 0390 9152 46 t.a.v. Woon/werk Babylon o.v.v. “contributie” plus de periode en de naam) stuurt de ledenadministratie een bevestiging van lidmaatschap. Bij actieve deelname als aspirant bewoner in een van Babylons werkgroepen of activiteiten voldoet men aan de voorwaarden voor toewijzing (bij sociale huur) of het kunnen kopen van een woning. De uiteindelijke toewijzing of mogelijkheid tot koop is afhankelijk van een daartoe geëigende procedure.

– De bedoeling volgens het Plan van Eisen (PVE) is dat de gemeenschap Babylon ca. 40 sociale  huurwoningen van verschillende grootte en ca. 20 koopwoningen gaat bewonen.
– De WWB wil graag een aantal gemeenschappelijke voorzieningen laten realiseren zoals: een  gemeenschappelijke huiskamer, een atelier, een wasruimte, een stilteruimte, een vergaderruimte  en 5 gastenkamers. Deze voorzieningen worden door de 60 huishoudens van de WWB opgebracht (via de huur).
– Voor de gehele locatie Vijverhof en omgeving is er ook een aantal collectieve voorzieningen  opgenomen zoals een restaurant, een basisschool, een voedselcoöperatie (VOKO), en een  bioscoop. Deze worden gefinancierd uit de exploitatie van de voorzieningen zelf en mogelijk mede door een bijdrage van alle bewoners van het gehele terrein voor wie de projectontwikkelaar bouwt.
– Ten aanzien van de huishoudens binnen de WWB wordt gestreefd naar diversiteit o.a. in leeftijd, nationaliteit, seksuele voorkeur en samenstelling huishouden.
– De mensen van het eerste uur, huidige actieve leden binnen Babylon en (vooral oudere) bewoners van de locatie Vijverhof, hebben voorrang bij het toewijzen van woningen. Het  onderstrepen van de Babylon-gedachte is en blijft daarbij een “must”;
– Pas bij het begin van het bouwproces is duidelijk op welke woningen Babylon kan rekenen en wordt een definitieve lijst van de bewoners (inclusief kopers) gepresenteerd. In de tussentijd wordt wel een lijst aangelegd van (potentiële) kandidaten, die noemen we aspirant bewoners.

Hartelijke groet,  Het bestuur van de Vereniging WWB

Duurzaam

Babylon wil graag dat er gezond en energiezuinig wordt gebouwd, met natuurlijke materialen. Babylon streeft ernaar op een deel van haar voedsel, kruiden en bloemen zelf te verbouwen op het terrein, en wil haar compost en afvalwater ter plaatse verwerken.

Bewust

Bewustzijnsontwikkeling is net als duurzaamheid terug te zien in de relatie met elkaar en met de aarde. Binnen Babylon worden groepsactiviteiten georganiseerd en een sfeer gecreëerd die leven vanuit het hart, de stilte in jezelf en reflectie bevordert.

Zorgzaam

Aandacht en zorg voor elkaar is één van onze kernwaarden. Denk hierbij aan delen, saamhorigheid, compassie en zorg voor elkaar vanuit ons gevoel zonder verplichting; waarbij de vrijheid van het Individu en de betrokkenheid bij het collectief in balans zijn.

Voorzienend

Babylon wil niet alleen gedeeltelijk zelfvoorzienend zijn met moestuinen, fruitbomen etc., maar wil ook voorzienend zijn voor een grotere gemeenschap (de Vijverhof, Berg en Dal) met het restaurant, de school en de voedselcoöperatie.

Bezoek ons op:

acebook

Compassiepluim
nov. 2018