Wonen

binnen Babylon

Onze visie voor het wonen:

De Vereniging Woon-en werkgemeenschap Babylon (WWB) beoogt om een levendige woon- en werkgemeenschap te creëren waar mensen met elkaar kunnen wonen op basis van gedeelde interesses en de kernwaarden duurzaamheid, bewustzijnsontwikkeling, aandacht en zorg voor elkaar, en (zelf)voorzienend zijn. De taken van de Vereniging zijn: kernwaarden en missie bewaken, meedenken over de visie en het aannamebeleid van bewoners van de woon- en werkgemeenschap uitvoeren.

Babylon zal zelf gaan zorgen voor het werven van bewoners en de toewijzing van woningen. Dit zal gebeuren op basis van de mate waarin mensen passen bij de idealen en kernwaarden van het project, het bereiken van een gebalanceerde samenstelling van de groep en getoonde betrokkenheid.

Passend bij onze wens om een participatiewijk te creëren willen we graag zo veel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid dragen voor ons project. Om dit te realiseren werken we samen met de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). We willen daarom graag dat de WBVG namens ons het beheer van de 40 sociale huurwoningen op zich neemt, waarbij de Vereniging o.a. zorgt voor besluitvorming, onderhoud van gebouwen en terrein, werving en selectie van nieuwe bewoners en mensen mede informeren over Babylon en mogelijkheden tot vrijwilligerswerk.

Woonwensen:
We willen graag een breed scala aan woningen en voorzieningen laten realiseren in samenspraak met onze partners Oosterpoort en Klokbouw. We willen graag een combinatie van sociale huur en betaalbare koop; 40 woningen in de sociale huur en 20 koopwoningen. We denken hierbij aan appartementen in het oude verzorgingstehuis. De koopwoningen zouden in de noordoosthoek kunnen komen met een markant gebouw op de hoek voor bijvoorbeeld de woongroep voor jongeren met een beperking, die graag deel willen uitmaken van Babylon.

 • Een woon- en werkgemeenschap met diversiteit
 • Inspiratiebron: ‘De hangende tuinen van Babylon’;
 • In totaal 60 huishoudens;
 • Duurzame bouw, energieneutraal, biologisch-dynamisch;
 • Behoud van alle bestaande (oude) bomen, autoluw

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Het streven is om onze panden en ons warm water te verwarmen zonder gas en met zonne- en windenergie. Het opwaarderen van de gebouwen tot energielabel A is daarbij de eerste stap. Dit maakt het mogelijk om lage temperatuurverwarming in te zetten. Hoe het water daarvoor verwarmd gaat worden is een technische vraag en deze zal verder moeten worden onderzocht. Te denken valt aan een warmtepomp, zonnecollectoren, een ventilatiewarmtepomp en/of vergisting van zwart afvalwater. De door ons gebruikte energie bestaat zo veel mogelijk uit zonne- en windenergie, ter plaatse opgewekt of in ieder geval in Nederland.

Om verder recht te doen aan de naam Vijverhof zouden we graag zien dat er ter plekke water wordt gefilterd met behulp van helofytenfilters. Dit water kan worden gebruikt voor het spoelen van toiletten, wassen en het besproeien van de tuin.

We willen de Vijverhof graag autoluw houden met parkeerplaatsen waar mogelijk aan de rand van het terrein of onder de grond.

Bij de nieuwbouw willen we zo veel mogelijk zongericht bouwen met gebouwen die gericht zijn op het zuiden.

We willen graag dat de groene ruimte wordt ingericht als een verlenging van het bos met voornamelijk fruit- en notenbomen, en moestuinen (dit valt onder onze waarde zelfvoorzienendheid) . Hiermee willen we zorgen voor een duurzame productie van voedsel op het terrein en groene ruimte creëren die aantrekkelijk is en intiem.

Om verder invulling te geven aan onze idealen ten aanzien van duurzaamheid willen we graag Daan Bruggink van architectenbureau Orga vragen om onze gebouwen te ontwerpen. Orga Architecten geldt als één de meest duurzame architectenbureaus van Nederland en is onder andere gespecialiseerd in het gebruik van natuurlijke (biobased) materialen.

We willen graag ruimte creëren voor gemeenschap in de vorm van de onderstaande DAEB en niet-DAEB voorzieningen. DAEB zijn de gezamenlijke ruimtes, exclusief behorende bij het woongedeelte van Babylon. Niet-DAEB voorzieningen zijn publieke voorzieningen voor Babylon en daarbuiten, zoals het restaurant en de school. DAEB gezamenlijke ruimtes zijn een gemeenschappelijke huiskamer, wasverblijf, atelier/creatieve ruimte, stiltecentrum, vergaderruimte, gastenkamers (dit naast opslagplaatsen en fietsenstallingen).

40

sociale huurwoningen

binnen Babylon
20

Koopwoningen

Huidige voortgang van het project

(augustus 2021)

Op dit moment is het nog steeds mogelijk om lid te worden! Babylon is een project in ontwikkeling, dus op dit moment is er nog geen woonruimte beschikbaar.

Ook al zijn we al jaren bezig, het terrein is pas in juni 2020 verkocht aan de projectontwikkelaar met wie wij al jaren contact hebben. Het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden in de komende maanden, er zijn veel partijen bij betrokken. Het terrein is in de laatste jaren van de gemeente Nijmegen naar gemeente Berg en Dal overgegaan. De projectontwikkelaar gaat ervan uit dat de sociale huurwoningen in de dan gestripte en duurzaam gerenoveerde flat over ca 1,5 jaar klaar kunnen zijn. Over het aantal sociale huurwoningen is nog geen consensus bereikt. Ook worden er koopwoningen gebouwd.

Wel zijn we al jaren (en nog steeds) actief met diverse voorzieningen in het bestaande gebouw en zijn we begonnen met de gemeenschapsopbouw. Op het terrein wonen ook al leden in de (voormalige zorg)bungalows die op den duur afgebroken worden en in de twee andere flats die ook op het terrein staan en eigendom zijn van woningcoöperaties.

Deze informatie wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Toelatingsprocedure

Voor nieuwe aspirant bewoners van de in opbouw zijnde Woon- en Werkvereniging Babylon (WWB) – 8-1-2022

REGLEMENT PROCEDURE AANVRAAG LIDMAATSCHAP
van de in opbouw zijnde Woon- en werkvereniging Babylon (WWB)

Leden van de WWB:

 1. Onderschrijven de missie en visie van de WWB , een buurtgemeenschap van ongeveer ca 40 huishoudens, die met elkaar willen gaan wonen en werken, gebaseerd op de kernwaarden duurzaamheid, bewustwording, aandacht en zorg voor elkaar en zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn;
 2. Onderschrijven de statuten van de Vereniging.
  Deze zijn te vinden op het forum dat voor leden toegankelijk is.
 3. Zijn bereid actief deel te nemen aan de opbouw en de instandhouding van de gemeenschap, door het deelnemen aan kringen/werkgroepen, het doen van vrijwilligerswerk bij de collectieve voorzieningen, het bijwonen van workshops (bv over communicatie/consent), het lezen van de per mail toegezonden Clipsguide (een gids die op grond van vele jaren ervaring is opgesteld door Ecodorpen Nederland, die als leidraad gebruikt kan worden voor de gemeenschapsvorming) en het op andere manieren leveren van een actieve bijdrage.
  De kringen/werkgroepen zijn momenteel: gemeenschap; organisatie; voorzieningen; wonen – met hun diverse subkringen/subwerkgroepen, waaronder de kopers- en huurderskring/werkgroep.
 4. Belangstellenden voor het lidmaatschap kunnen zich melden via info@woonwerkbabylon.nl en krijgen dan wat eerste informatie over de te volgen procedure met een verzoek om een mail te sturen met motivatie en persoonlijke informatie.
  Na ontvangst hiervan volgt een uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek vergezeld van bijlagen (voorlopig projectplan, kernwaarden enquête, organisatieschema, kringenstructuur, de Clipsguide en de toelatingsprocedure aspirant-bewoner).

Indien belangstellende geïnteresseerd is in het lidmaatschap van WWB volgt een tweede gesprek.

Wanneer na het tweede gesprek van beide kanten blijkt dat er aansluiting is bij de missie en visie van WWB, kan een toegezonden intakeformulier worden ingevuld en via leden@woonwerkbabylon.nl worden geretourneerd. Na betaling van de contributie (€60,- per jaar / €5,- per maand per volwassen persoon), over te maken op NL34 TRIO 0390 9152 46 t.a.v. WoonWerk Babylon o.v.v. “contributie”, staat belangstellende ingeschreven als aspirant-lid van WWB.

Woon- en Werkvereniging Babylon

Duurzaam

Babylon wil graag dat er gezond en energiezuinig wordt gebouwd, met natuurlijke materialen. Babylon streeft ernaar op een deel van haar voedsel, kruiden en bloemen zelf te verbouwen op het terrein, en wil haar compost en afvalwater ter plaatse verwerken.

Bewust

Bewustzijnsontwikkeling is net als duurzaamheid terug te zien in de relatie met elkaar en met de aarde. Binnen Babylon worden groepsactiviteiten georganiseerd en een sfeer gecreëerd die leven vanuit het hart, de stilte in jezelf en reflectie bevordert.

Zorgzaam

Aandacht en zorg voor elkaar is één van onze kernwaarden. Denk hierbij aan delen, saamhorigheid, compassie en zorg voor elkaar vanuit ons gevoel zonder verplichting; waarbij de vrijheid van het Individu en de betrokkenheid bij het collectief in balans zijn.

Voorzienend

Babylon wil niet alleen gedeeltelijk zelfvoorzienend zijn met moestuinen, fruitbomen etc., maar wil ook voorzienend zijn voor een grotere gemeenschap (de Vijverhof, Berg en Dal) met het restaurant, de school en de voedselcoöperatie.

Bezoek ons op:

acebook

Compassiepluim
nov. 2018