Wonen

binnen Babylon

Onze visie voor het wonen:

De Vereniging Woon-en werkgemeenschap Babylon (WWB) beoogt om een levendige woon- en werkgemeenschap te creëren waar mensen met elkaar kunnen wonen op basis van gedeelde interesses en de kernwaarden duurzaamheid, bewustzijnsontwikkeling, aandacht en zorg voor elkaar, en (zelf)voorzienend zijn. De taken van de Vereniging zijn: kernwaarden en missie bewaken, meedenken over de visie en het aannamebeleid van bewoners van de woon- en werkgemeenschap uitvoeren.

Babylon zal zelf gaan zorgen voor het werven van bewoners en de toewijzing van woningen. Dit zal gebeuren op basis van de mate waarin mensen passen bij de idealen en kernwaarden van het project, de mate waarin ze zich actief inzetten binnen de woon- en werkgemeenschap en het bereiken van een gebalanceerde samenstelling van de groep.

Momenteel zijn er geen huurwoningen meer beschikbaar; de studio’s en appartementen zijn allemaal verhuurd. Er wordt nu met een wachtlijst gewerkt voor iedereen die zich nu aanmeldt.

Duurzaamheid is één van onze kernwaarden. Het streven is om onze panden en ons warm water te verwarmen zonder gas en met zonne- en windenergie. Het renoveren en verduurzamen van de bestaand gebouwen tot energielabel A is daarbij de eerste stap. De nieuwbouwwoningen zullen voldoen aan de BENG-normen.


Om verder recht te doen aan de naam Vijverhof zouden we graag zien dat er ter plekke water wordt gefilterd met behulp van helofytenfilters. Dit water kan worden gebruikt voor het spoelen van toiletten, wassen en het besproeien van de tuin. Daarbij willen wij de Vijverhof autoluw houden met parkeerplaatsen waar mogelijk aan de rand van het terrein. Verder willen we graag dat de groene ruimte wordt ingericht als een verlenging van het bos met voornamelijk fruit- en notenbomen, en moestuinen. Hiermee willen we zorgen voor een duurzame productie van voedsel op het terrein en groene ruimte creëren die aantrekkelijk is en intiem.

We willen graag ruimte creëren voor bredere gemeenschapsvorming in een voorzieningenhart. Hierin komen zowel publieke voorzieningen als ruimtes voor de woonwerkgemeenschap. Publieke voorzieningen zijn bijvoorbeeld de voedsel-coöperatie (VOKO) en de IBBO-school. Gezamenlijke ruimtes voor de woonwerkgemeenschap zijn o.a. een gemeenschappelijke huiskamer, wasverblijf, atelier/creatieve ruimte, stiltecentrum, vergaderruimte, gastenkamers (dit naast opslagplaatsen en fietsenstallingen).

Ook mogelijkheden op Dekkerswald
Omdat de omstandigheden waarbinnen we onze woon- en werkgemeenschap bezig zijn te realiseren niet toelaten dat al deze wensen vervuld worden, zijn we met onze opgedane expertise aan het onderzoeken in hoeverre er op een tweede, aanvullende locatie in Berg en Dal hier meer mogelijkheden voor zijn. Het betreft Dekkerswald dat op een paar kilometer van de Vijverhof ligt, omgeven door bossen en het is de bedoeling dat daar een zorgzame groene wijk ontstaat. Lees hier meer over de ontwikkeling op Dekkerswald

Huidige voortgang van het project

(oktober 2023)

Na een lang proces, zijn sinds juli de 20 huurwoningen opgeleverd. De sloop van de bungalows is begonnen, en de koopwoningen zijn al verdeeld. In 8 woning verspreid over het terrein, komen Babyloniërs te wonen. Voor nu is het nog wachten op de koopwoningen, pas als die af zijn, wordt een gemeenschappelijk voorzieningenhart gebouwd. 

Verder zijn we al jaren actief met diverse voorzieningen op en rond de Vijverhof (oa VOKO en IBBO) en zijn we begonnen met de gemeenschapsopbouw. Op het terrein wonen ook al leden in de twee andere flats die ook op het terrein staan en eigendom zijn van woningcoöperaties.

Deze informatie wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Toelatingsprocedure

Voor nieuwe aspirant bewoners van de in opbouw zijnde Woon- en Werkgemeenschap Babylon (WWGB) – 8-1-2022

REGLEMENT PROCEDURE AANVRAAG LIDMAATSCHAP
van de in opbouw zijnde Woon- en werkgemeenschap Babylon (WWGB)

Leden van de WWGB:

  1. Onderschrijven de missie en visie van de WWGB , een buurtgemeenschap van ongeveer ca 40 huishoudens, die met elkaar willen gaan wonen en werken, gebaseerd op de kernwaarden duurzaamheid, bewustwording, aandacht en zorg voor elkaar en zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn;
  2. Onderschrijven de statuten van de Vereniging.
    Deze zijn te vinden op het forum dat voor leden toegankelijk is.
  3. Zijn bereid actief deel te nemen aan de opbouw en de instandhouding van de gemeenschap, door het deelnemen aan kringen/werkgroepen, het doen van vrijwilligerswerk bij de collectieve voorzieningen, het bijwonen van workshops (bv over communicatie/consent), het lezen van de per mail toegezonden Clipsguide (een gids die op grond van vele jaren ervaring is opgesteld door Ecodorpen Nederland, die als leidraad gebruikt kan worden voor de gemeenschapsvorming) en het op andere manieren leveren van een actieve bijdrage.
    De kringen/werkgroepen zijn momenteel: gemeenschap; organisatie; voorzieningen; wonen – met hun diverse subkringen/subwerkgroepen, waaronder de kopers- en huurderskring/werkgroep.
  4. Belangstellenden voor het lidmaatschap kunnen zich melden via info@woonwerkbabylon.nl , zet in het onderwerp a.u.b.  “Kennismaking” + je naam. Je krijgt dan wat eerste informatie over de te volgen procedure met een verzoek om een mail te sturen met motivatie en persoonlijke informatie.
    Na ontvangst hiervan volgt een uitnodiging voor een eerste kennismakingsgesprek vergezeld van bijlagen (voorlopig projectplan, kernwaarden enquête, organisatieschema, kringenstructuur, de Clipsguide en de toelatingsprocedure aspirant-bewoner).

Indien belangstellende geïnteresseerd is in het lidmaatschap van WWGB volgt een tweede gesprek.

Wanneer na het tweede gesprek van beide kanten blijkt dat er aansluiting is bij de missie en visie van WWGB, kan een toegezonden intakeformulier worden ingevuld en via leden@woonwerkbabylon.nl worden geretourneerd. Na betaling van de contributie (€72,- per jaar / €6,- per maand per volwassen persoon), over te maken op NL34 TRIO 0390 9152 46 t.a.v. WoonWerk Babylon o.v.v. “contributie”, staat belangstellende ingeschreven als aspirant-lid van WWGB.

Woon- en Werkgemeenschap Babylon

Duurzaam

Babylon wil graag dat er gezond en energiezuinig wordt gebouwd, met natuurlijke materialen. Babylon streeft ernaar op een deel van haar voedsel, kruiden en bloemen zelf te verbouwen op het terrein, en wil haar compost en afvalwater ter plaatse verwerken.

Bewust

Bewustzijnsontwikkeling is net als duurzaamheid terug te zien in de relatie met elkaar en met de aarde. Binnen Babylon worden groepsactiviteiten georganiseerd en een sfeer gecreëerd die leven vanuit het hart, de stilte in jezelf en reflectie bevordert.

Zorgzaam

Aandacht en zorg voor elkaar is één van onze kernwaarden. Denk hierbij aan delen, saamhorigheid, compassie en zorg voor elkaar vanuit ons gevoel zonder verplichting; waarbij de vrijheid van het Individu en de betrokkenheid bij het collectief in balans zijn.

Voorzienend

Babylon wil niet alleen gedeeltelijk zelfvoorzienend zijn met moestuinen, fruitbomen etc., maar wil ook voorzienend zijn voor een grotere gemeenschap (de Vijverhof, Berg en Dal) met het restaurant, de school en de voedselcoöperatie.

Compassiepluim
nov. 2018